Поверителност

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Настоящите Общи условия (наричани по-долу "Условия или условия") важат за Вашия достъп и използване на www.78bg.com (наричан по-долу "Интернет страница или уебстраница"), разработен и предоставен от RAST ltd, България ). Моля, прочетете ги внимателно.


Приемане на тези условия

Ако имате достъп или използвате Уебсайта, това означава, че сте съгласни да сте обвързани от всички условия по-долу. Преди да използвате уебсайта, моля прочетете внимателно Условията. Ако не сте съгласни с всички условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта. Ако откриете, че значението на определен срок не е ясно, моля, уведомете ни чрез електронна поща


Промени в тези условия

Доставчикът си запазва правото да променя тези Условия по всяко време.

Всeки път, когато Доставчикът прави промени в тези Условия, промените са ефективни, след като Доставчикът публикува такива преработени условия (посочени чрез преразглеждане на датата в горната част на тези Условия) или при приемането Ви, ако предоставим механизъм за незабавно приемане на преработените Условия (като бутон за потвърждаване или приемане). Отговорност на потребителя е да провери www.78bg.com за промени в тези условия.

Ако продължавате да използвате Уебсайта след влизането в сила на преработените Общи условия, тогава сте приели и промените в тези ревизии.

Правила за поверителност

За информация как доставчикът събира и използва информация за потребителите на уебсайта, моля, разгледайте нашата политика за поверителност на адрес

Правила за поверителност.


Услуги на трети страни


Доставчикът може да ви предостави връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които той не притежава или контролира. Използването на уебсайта Ви може да включва и използването на уебсайтове, приложения или услуги, които са разработени или собственост на трета страна. Използването от ваша страна на такива приложения, уебсайтове и услуги от трети страни се урежда от собствените условия на услугата или декларацията за поверителност на тази страна. Доставчикът Ви насърчава да прочетете Общите условия и Декларацията за поверителност на всяко приложение, уеб сайт или услуга на трети лица, които посещавате или използвате.


Създаване на профили


Когато създавате профил или използвате друга услуга, за да влезете в уебсайта, приемате да запазите сигурността на паролата си и да приемете всички рискове от неоторизиран достъп до всякакви данни или друга информация, която предоставяте на уебсайта.


Ако откриете или подозирате нарушения на сигурността на уебсайтове, моля, свържете се с Доставчика.


Обща условия.


Доставчикът ви предоставя отменим, неизключителен, непрехвърляем ограничен право да използва Уебсайта в съответствие с настоящите Условия.


Достъпът до Уебсайта е временно разрешен и Доставчикът си запазва правото да оттегли или измени Услугите без предизвестие. Доставчикът няма да носи отговорност, ако по някаква причина този уебсайт е недостъпен по всяко време или за какъвто и да е период. От време на време Доставчикът може да ограничи достъпа до някои части или целия този уебсайт.


Освен ако Доставчикът изрично не посочи друго, правата на потребителя не включват:


I. публично представяне или публично показване на уебсайта;


II. модифициране или извършване по друг начин на каквито и да било производни употреби на Сайта или на която и да е част от тях


III. използване на данни за извличане на данни, роботи или други подобни методи за събиране или извличане на данни;


IV. изтегляне (различно от кеширане на страници) на която и да е част от уебсайта или съдържащата се в нея информация;


v. обратно инженеринг или достъп до уебсайта, за да се изгради конкурентен продукт или услуга; или


VI. като използвате уебсайта, освен за целите, за които е предназначена. Ако извършите някое от горепосочените нарушения, Доставчикът може да прекрати използването на уебсайта.


Ако използвате уебсайта извън зона с Wi-Fi, трябва да помните, че вашите условия на съгласие с мобилния ви оператор ще продължат да се прилагат. В резултат на това може да бъдете таксувани от мобилния си оператор за цената на данните за времетраенето на връзката при достъп до уебсайтовете или други такси на трети страни. При използването на уебсайта Вие приемате отговорността за каквито и да било такси, включително таксите за данни за роуминг, ако използвате уебсайта извън родната си територия (т.е. регион или държава), без да изключвате роуминг на данни. Ако не сте платец на сметката за устройството, на което използвате уебсайта, моля, имайте предвид, че приемаме, че сте получили разрешение от платеца на сметки за използването на уебсайта.


Интелектуална собственост, софтуер и съдържание


Доставчикът заедно с лицензодателите притежават и контролират всички авторски права и други права върху интелектуална собственост във всички софтуерни продукти и съдържание (включително фотографски изображения), които по някакъв начин са включени и възпроизведени в уебсайта.


Всички авторски права и други права върху интелектуалната собственост, които по някакъв начин са включени и възпроизведени на уебсайта, са запазени и защитени от закони за авторското право и договори по целия свят.


Не можете да публикувате, манипулирате, разпространявате или възпроизвеждате по друг начин каквото и да е съдържание или копия на предоставеното ви или предоставено на този уебсайт съдържание и не можете да използвате такова съдържание във връзка с бизнес или търговски предприятие.


 


Съвместимост


Доставчикът не гарантира, че уебсайтът ще бъде съвместим или съвместим с вашето устройство или друг хардуер, софтуер, оборудване или устройство, инсталирани на или използвани във връзка с вашето устройство. Освен това потвърждавате, че проблеми със съвместимостта и оперативната съвместимост могат да причинят проблеми с производителността или повреда на устройството ви, което може да доведе до трайни повреди, загуба на данни или повреда на софтуерните файлове, намиращи се на вашето устройство. Вие приемате и се съгласявате, че няма да държите Доставчика, отговорен за всякакви щети или загуби във връзка с проблеми със съвместимостта или оперативната съвместимост.


Хипервръзки и съдържание от трети страни


Можете да създадете хипервръзка към уебсайта. Въпреки това, не можете да използвате, рамкирате или използвате рамкиращи техники, за да приложат някоя от търговските марки, лога или друга собствена информация без изричното писмено съгласие на Доставчика.


Доставчикът не претендира или не представлява и не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, достъпни чрез хипервръзка от Уебсайта или обратно. Когато осъществявате достъп до уебсайт или друга услуга чрез хипервръзка, настоящите Общи условия вече не се прилагат. Трябва да се обърнете към Общите условия и / или Декларацията за поверителност на уеб сайта или услугата, която използвате в момента.


Ако на уебсайта има съдържание, създадено от неговите потребители, Доставчикът не го преглежда, проверява или удостоверява и може да включва неточности или невярна информация. Доставчикът не прави никакви декларации или гаранции, свързани с качеството, пригодността, истинността, точността или пълнотата на такова съдържание, внедрено в уебсайта. Вие потвърждавате, че носим цялата отговорност за и поемаме всички рискове, произтичащи от вашето използване или разчитане на каквото и да е съдържание.


Отговорност и обозначение


В никакъв случай доставчикът няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквито и да било специални, непреки, случайни, примерен или последващи вреди от какъвто и да е вид, произтичащи от или във връзка със съдържанието на уебсайта или друга услуга и / или съдържание, включено в или предоставени по друг начин на Вас чрез уебсайта, независимо от формата на действие, независимо дали е по договор, деликт, косвена отговорност или по друг начин, дори ако Доставчикът е бил уведомен за възможността за такива щети или е осведомен за възможността за такава вреди.


Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и обезщетявате Доставчика от всякакви и всички разходи, щети, задължения и разноски (включително адвокатски хонорари, разходи, санкции, лихви и плащания), които са свързани, възникнали от или за целта за избягване на всякакви претенции или искания от трета страна, свързани с използването на уебсайта или използването на уебсайта от всяко лице, използващо профила Ви, включително всяка претенция, че използването на уебсайта от вас нарушава приложимите закони или подзаконови актове, или правата на трета страна и / или нарушаването на тези Общи условия.


Приложимо право


Валидността на настоящите Условия и правата, задълженията и отношенията на страните по настоящите Условия ще се тълкува и определя в съответствие със законите на Република България, директивите на Европейския съюз и приложимите международни конвенции.


Kомпетентност


Изрично се съгласявате, че изключителната юрисдикция за всеки спор с Доставчика, свързан с използването на Услугата, се намира в съдилищата на Република България.